TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Kondenzační kotle

Plynové kondenzační kotle jsou v současné době velice oblíbená zařízení- zdroje tepla pro vytápění objektů. Jejich úsporný a ekonomický provoz je velkým přínosem pro snížení provozních nákladů a také pro ekologii. Oproti ostatním plynovým kotlům spotřebovávají totiž méně energie a do ovzduší vypouští méně emisí. Snížení spotřeby energie vyplývá z principu jejich provozu.
 
Obecně platí, že klasické plynové kotle jsou konstruovány takovým způsobem, aby teploty jimi vypouštěných spalin se pohybovaly nad teplotou rosného bodu z důvodu nutného "vztlaku" pro jejich odchod přirozeným tahem v komíně. Proto je u těchto typů klasických kotlů nutné zabránit vzniku srážení vlhkosti na stěnách komína, resp. komínové vložky. Aby toto bylo zajištěno, pohybují se teploty spalin u těchto klasických plynových kotlů na hodnotách mezi 120 ÷ 180°C.
 
Vývoj technického řešení odvodu spalin z plynových kotlů byl základem pro další rozvoj techniky v oblasti plynových kotlů. Tak bylo umožněno využití kondenzačních principů v konstrukci plynových kotlů. Při propočtech účinnosti plynových kotlů se vychází z hodnoty výhřevnosti paliva. Zařízení, které plně využije výhřevnost paliva se považuje za 100% účinné. To však v reálném prostředí samozřejmě není možné. Současně vyráběné klasické kotle dosahují účinnosti někde kolem 90 ÷ 92% při jmenovitém výkonu. U kondenzačních plynových kotlů však dochází k dalšímu využití tepla, které by jinak odešlo se spalinami (teplo z rozdílu mezi teplotou spalin klasických plynových kotlů a teplotou rosného bodu spalin) a navíc dostáváme teplo, které získáme skupenskou přeměnou vodních par obsažených ve spalinách na vodu. Získáváme tak navíc kondenzační teplo. Získané teplo je tím větší, čím teplota spalin je nižší (samozřejmě současně s tím také čím nižší požaduji teplotu topné vody na výstupu). Z tohoto pohledu je zřejmé, že kondenzační kotel je nejefektivnější, na rozdíl od klasického, s čím nižší teplotou topné vody na výstupu pracuje. Z toho důvodu jsou potom, pro spolupráci s kondenzačním kotlem, vhodné plošné sálavé způsoby vytápění objektů, tj. vytápění podlahové, stěnové a stropní.
Společnost TOPETERM se na tyto způsoby vytápění specializuje viz oddíl podlahové vytápění, stěnové vytápění, stropní vytápění.
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz