TOPETERM Plzeň

...pro teplo Vašeho domova

Tepelná čerpadla

 
Stále více lidí hledá pro svůj dům komfortní zdroj tepla, který je provozně ekonomický a který se přitom chová šetrně k přírodě. Takovým zdrojem tepla je právě tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla jsou ekologickým zdrojem tepla s vysoce ekonomický provozem. Po počáteční vyšší investici získáte zdroj tepla, který má, oproti klasickým zdrojům tepla, o 2/3 nižší roční provozní náklady. Velikost tohoto snížení je závislá zejména na použitém druhu teplovodního topného systému (radiátorový, podlahový nebo stěnový) resp. na teplotních parametrech výstupní topné vody. Tepelná čerpadla dnešních konstrukcí jsou převážně v kompaktním provedení, s ohřevem TV a jejím skladováním v zásobníku TV. Některé typy tepelných čerpadel mohou mít ještě další dodatkové funkce, jako např. chlazení objektu v letních měsících nebo např. nucené větrání vašeho rodinného domu.

Princip funkce a získávání tepla pomocí tepelného čerpadla je zřejmý z tohoto principiálního funkčního schematu.


Princip TČ (640x506)
 
Naš firma dotává tyto typy tepelných čerpadel:
 
1) země - voda (zemní vrty nebo plošné kolektory)
2) voda - voda (podzemní zásoba vody nebo větší vodní nádrže, vodní toky ap.)
3) vzduch - voda (dnes nejrozšířenější varianta) 
4) vzduch - voda (pro tento typ je podmínkou dodání systému větrání vytápěného objektu).
 
Tepelná čerpadla dodáváme v převážné míře jako součást kompletního topného systému a to zejména pro nové stavby, také však pro rekonstrukce nejrůznějších objektů.
Další variantou je dodávka pouze tepelného čerpadla ke stávajícímu topnému systému. V těchto případech je však nutné, před vlastním rozhodnutím o změně zdroje tepla, důkladné posouzení reálnosti instalace, a to zejména s ohledem na hodnoty výstupní teploty topného média původního a nového topného zdroje. V případě, že je zjištěno, že stávající teplosměnné plochy jsou nedostatečné a stavebník nadále požaduje záměnu za tepelné čerpadlo, je součástí takové dodávky doplnění teplosměnných ploch pro vytápěné prostory.
 
Tepelná čerpadla, která společnost TOPETERM dodává svým zákazníkům, jsou dlouhodobě osvědčená a provozně spolehlivá zařízení z provenience předních světových výrobců jako jsou Buderus, Junkers, IVT a také ComfortZone.

Výhodou této obchodní strategie je dodávka tepelných čerpadel špičkové kvality s technickými parametry odpovídajícími současnému technickému poznání, technologickým možnostem výroby a také zajištění technické a servisní podpory pro koncové uživatele těchto zařízení.
Dům s TČ zem-voda (240x195)

Tepelná čerpadla typu zem - voda (nebo varianta voda - voda)

Tento typ tepelných čerpadel využívá tepelný potenciál země, teplo je odebíráno pomocí uzavřených vrtů nebo uzavřeného okruhu plošného kolektoru. 
Speciálním řešením tohoto typu tepelného čerpadla je využití podzemních vod, vodních nádrží nebo vodních toků. Před uzavřený primární okruh je vložen ještě otevřený okruh, který tepelnou energii z vody odevzdává přes deskový výměník. Potom se hovoří o typu voda - voda.
Výhodou všech těchto řešení je stabilní teplota primárního okruhu a tím poměrně stálé podmínky pro odběr energie ze země. Volba tohoto typu (kromě varianty plošných kolektorů) vyžaduje nutnost provedení hydrogeologického posudku. Při špatném návrhu primárního okruhu však může dojít k "vymražení" vrtů nebo plošného kolektoru.
Z hlediska teplotní regenerace je výhodná realizace plošného kolektoru, neboť v letních měsících dochází vlivem solárního záření k regeneraci tepelného potenciálu země.
Tyto typy řešení umožňují v letních měsících, pomocí speciálního tepelněhydraulického zapojení, chlazení vnitřních prostor přes rozvody topného systému, případně přes samostatný rozvod chlazení (fancoily nebo stropní chlazení).

TČ Buderus - přehled
TČ Buderus - pakety
TČ zem (voda) - voda
Dům s TČ vzduch-voda (240x174)

Tepelná čerpadla typu vzduch - voda

Nejžádanější tepelná čerpadla. Realizace s tímto typem tvoří zhruba 80% všech instalovaných tepelných čerpadel. Vzhledem k technické vyspělosti dnešních technologií je získaný průměrný roční topný faktor srovnatelný s tepelnými čerpadly zem - voda.
Pro získávání tepelné energie je využíván energetický potenciál okolního venkovního vzduchu. Tento typ se vyznačuje nestálostí vstupních parametrů.
Předností těchto instalací je jejich jednoduchost.
Jsou dvě varianty řešení. První s venkovní jednotkou, druhé potom s jednotkou vnitřní a přívodem venkovního vzduchu a odvodem využitého vzduchu pomocí vzduchových kanálů. Tato druhá varianta vyžaduje vyřešit oddělení vstupu a výstupu vzduchu a také prostupy vzduchového potrubí přes obvodovou stěnu objektu.

TČ Buderus - přehled
TČ Buderus - pakety
TČ Junkers SAO
comfortzone-vent.png

Tepelná čerpadla typu vnitřní vzduch - voda

Tento typ ventilačního tepelného čerpadla využívá k získávání tepla "vydýchaný" odpadní vzduch z vytápěného prostoru a po jeho zpracování na tepelném čerpadle jej vypouští o teplotě -15°C do venkovního prostředí. Vypuštěné množství vzduchu do venkovního prostředí je následně zkompenzováno přivedením čerstvého vzduchu z venkovního prostředí.

Tento typ tepelného čerpadla je vhodný pro lidi, kteří chtějí, nejen snížit provozní náklady za vytápění a ohřev TV na minimum, ale navíc chtějí žít ve zdravém větraném prostředí svého domova. Vytápění je prováděno při současné výměně vzduchu ve vytápěném prostoru, přičemž výměna vzduchu je nastavena na doporučených hygienických hodnotách.

Tento typ tepelného čerpadla nejen vytápí, ale taktéž zajišťuje ohřev teplé vody a větrá.

Provoz tohoto typu ventilačního tepelného čerpadla je možný ve dvou základních konfiguracích.

První způsob je s větráním podtlakovým, kdy přívod čerstvého vzduchu je do "čistých" místností realizován přes přívodní prvky vzduchu instalované do obvodových stěn objektu. Přes přívodní prvky vzduchu je čerstvý vzduch nejen přiváděn, ale také na jejich filtrech vyčištěn. Výhodou tohoto způsobu je jednoduchost instalace.

Druhý způsob instalace je s větráním rovnotlakým, kdy přívodní čerstvý vzduch je do jednotlivých prostor rozváděn samostatným rozvodem přes centrální jednotku přívodního vzduchu. V centrální jednotce přívodního vzduchu je umístěn tepelný výměník, který odbočkou z rozvodu topné vody pro systém vytápění přiváděný vzduch, před jeho rozvedením, předehřívá.


TČ ComfortZone - prospekt
TOPETERM, spol. s r.o.  |   K Remízku 364/36, 301 00 Plzeň - Lhota  |  +420 739 043 803  |  info@topeterm.cz